No016Alin恋上你的床写真专辑35PAlin爱尤物

No016Alin恋上你的床写真专辑35PAlin爱尤物

商阳,手阳明井也。六经只受得先天之真气,受不得外来之邪气,邪气即客气也。

前言伤寒,此即所以治伤寒也,但前分伤寒之六经,此详伤寒之五脏。大抵因郁气之积,食味之浓,或风热之毒结聚而成,故其所致之本,皆出于脏,而标则见乎颈腋之间也。

然气虚至尽,尽而死者,理当然也,若五实者,何以亦死?心为五脏六腑之大主,故逆之则死,不可治。

膀胱之脉,从巅入络脑,故上为清涕。五志互病之辨既详如此,尚有病悲者曰“肝悲哀动中则伤魂”,悲伤于肝也。

大肠之气,由于小肠之化,故小肠受邪而咳则下奔失气也。春秋为阴阳和平之候,得其和气,故可以生;冬夏乃阴阳偏胜之时,阳剧于夏,阴剧于冬,故死。

然胃为脾腑,脾主四肢,火既胜肺,胃复连脾,脾病则四肢亦病矣。 温衣,欲助其肌表之阳而阴凝易散也。

Leave a Reply