tカード番号

tカード番号

《本经》等治,总不离三经之证。取嫩角寸截置小坛中,酒水相和,盆盖泥封,糠火煨三伏时,捣细如霜,名鹿角霜。

其去赤癞白癞疮疡者,诸痛痒疮,皆属心火也。 凡心腹卒痛霍乱中恶,气逆喘急者并宜。

盖有惑于一,本无寒热两殊之理。试真伪法,入滚豆腐浆中,不结腐花者为真。

人但知芩、连治上焦之火,知、柏治下焦之火,谓之补阴降火。昔黄帝制指南于雁胫骨空中制针,取其能定南北也。

其实双结,而核似睾丸,故治疝囊肿,有连类象形之义。其功专于下气消胀,逐水除痰,杀虫治痢,攻食破积,止疟疗疝,香港脚瘴疠。

但在三日内者易治,三日外则难治发明鸱头治头风目眩,颠倒痫疾。《千金》香港脚丸中用之,专取咸能破坚之意,虽数十年之疾,靡不克效,以其透入骨空搜逐湿淫之气,和诸药蒸蒸作汗,次第而解也。

Leave a Reply