No4753女神Evelyn艾莉海南岛旅拍粉色薄透套装半脱露翘臀诱惑写真50P艾莉秀人网

No4753女神Evelyn艾莉海南岛旅拍粉色薄透套装半脱露翘臀诱惑写真50P艾莉秀人网

阴跷为病,阳缓阴急。《食治通说》云∶食饮以时,饥饱得中,水谷变化,冲气和融,精血以生,荣卫以行,腑脏调平,神志安宁。

故平和不病,则不见也。意多忧者,慰安云伪。

 人非木石,安能绝无。 焰虽熄而火性尚存,终必复燃也。

《难经》二十八难曰∶阳跷脉起于跟中,阴跷脉亦起于跟中,不唯同起于根,而又同终于目。孙二、三人,皆庞浓俊爽,亦天道福善之信然也。

良工诊之,必知病情。每服一丸,煎木香汤化下。

不尔,至使虚羸,百疾滋长。故卫气之行留,即可征二跷之虚盛。

Leave a Reply