hot福利站福利任意门

hot福利站福利任意门

昆谓舌肿舒退场门外,经所谓热胜则肿也。仓公视之曰∶食膈病也,作下气汤以饮之。

 《褚氏传》曰∶褚澄以蒜一升,吐李道念之鸡雏。以灯烧之,取烟熏,随即消缩。

湿热内攻,故令腹胀;小便不利,故令大便滑泄。《本事方》云∶昔有一妇人癫狂失心,数年不愈,后遇至人授此方,初服觉心胸有物脱去,神气洒然,再服顿愈。

盖以白芷之性,香而升举。脾胃不调者,肠鸣、飧泄、膨胀之类也。

牛膝能引诸药下行,锁阳能使阴精不泄。 磨以白酒,和其阴也。

鼻者,气之窍,气清则鼻清,气热则鼻塞,热盛则塞盛,此息肉之所以生也。二至丸,取意甚佳,尚嫌力量浅薄,加入天冬、地黄、人参,以三才合二至始为得力。

Leave a Reply