elise兔兔酒店寂寞难耐

elise兔兔酒店寂寞难耐

其意盖以奇为小方,偶为大方。洪脉满指,浮大兼备,阳有余之象,故当为热。

 迟脉主脏,阳气伏潜。至其应病,则亦如之矣。

风为阳邪,卫为阳气。风为阳邪,卫为阳气。

脉或沉细而伏,或虚大而涩,按其心下或脐旁硬痛,而时失气者,急宜大承气,另煎生附子,佐大黄下之。寸候胸上,关候膈下,尺候于脐,下至跟踝。

虚寒相搏,此名为革。然脉体有现有不现,不现者按之止见其动于三指之内,现者见其长出于三指之外,则长短宜分矣。

喻嘉言曰∶小柴胡本阴阳两停之方,可从寒热而进退,寒多者加姜、桂,则热多者加芩、连,可推矣。虚烦者,或气虚,或血虚也。

Leave a Reply