E037郭婉祈29P郭婉祈尤果网

E037郭婉祈29P郭婉祈尤果网

曰太阳,不曰阳明,然加葛根,兼阳明不待言矣。此汤内散水气,外散表邪,详咳逆门。

 少阴病,吐利,手足不逆冷反发热者。却灌以人尿或搅地浆,饮之半碗,或车轮土五钱,冷水调,澄清服,皆可。

又见形如疟,若一日两发,此是表邪欲解之象。此症如发热汗多,表邪不解,久病不愈。

此即小建中汤加栝蒌根,助中州化痰涎。升麻干葛白芍药甘草生姜枣肉前方葛根解肌汤,治阳明发热无汗恶寒者。

通加川此治太阳风热头痛之方。 舌色如常,身虽大热,是表热里未有热也,但治其表。

若腹大满,又见大便不通,亦止可以小承气汤,略微和胃气,勿令其大泄,以起初汗不透彻故耳。肝中风,踞坐不能低头,上视多怒,左胁偏疼,诸筋挛急,头目动,其目青绕。

Leave a Reply